دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمد   تشنه لب

پست الکترونیکی : m-teshnelab@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : کنترل هوشمند

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی کامپیوتر

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1381/11/15

محمد تشنه لب

محل خدمت:   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استاد

^